Menu Zavřeno

Termín

13. diecézní pěší pouť z Opavy na Velehrad 2020 se bude konat od 1. do 6. července. Začátek putování je ve středu mší svatou v kostele sv. Vojtěcha (dolní náměstí v Opavě) a zakončení v pondělí mši svatou s otcem biskupem Martinem Davidem v bazilice na Velehradě.

Tento rok pěší pouť to šest – a ne jak v předešlích letech sedm – dnů společného putování na jedno z nejdůležitějších poutních míst v naši vlasti. Srdecem tohoto poutního místa je bazlilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, naších věrozvěstců, patronů Moravý a celé Evropy.

Toto nádherné místo navštívil  22. dubna 1990 papež sv. Jan Pavel II., který nám všem řekl tato slova: Království Boží, kdysi odkázané apoštolům, bývá v různých okamžicích dějin předáváno stále novým a novým lidem a národům. Zde, na tomto místě, na Velehradě, na Moravě, cítíme zvláštním způsobem dějinný „odkaz“ království – i ty, kteří se stali jeho správci a strážci. Apoštolově Slovanů. Co znamená služba apoštola? Znamená živé dědictví. Oni sami, Cyril a Metoděj ze Soluně, v zemi prastarého Řecka a pak Byzance, zdědili evangelium o království, které Kristus odkázal apoštolům. Řekl jim po zmrtvýchvstání: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20,21) V apoštolech pokračovalo to Kristovo poslání jako dědictví, za které zaplatili životem – živé dědictví. A podobně v těch dvou bratřích z makedonské Soluně, kterým Kristus svěřil poslání být misionáři mezi Slovany… Obracím se ke všem, ale především k mládeži Moravy, Čech i Slovenska, která putuje na toto místo, která zde byla v jubilejním roce 1985 a která sem v hojném počtu připutovala i dnes. Mějte jedno srdce a jednu mysl. Zachovejte jednotu. Vnášejte do dějin Evropy Ducha Kristova, který sjednocuje a osvobozuje. Vydávejte přesvědčivé svědectví o vzkříšení – o tom, že Kristus žije. Učte se vyjadřovat evangelium o království Kristově jazykem a způsobem srozumitelným všem současníkům. Stavte na Kristu, nárožním kameni, společnost a kulturu budoucího věku.

Naše putování je tedy odpovědí na slova svatého otce: Vnášet do dějin našeho národa i celé Evropy skrze dar pěšího putování a veřejného vyznání víry Ducha Kristova, který sjednocuje a osvobozuje každého člověka.