Menu Zavřeno

Proč Velehrad

Ve dnech od 18. do 20. července 2008 se uskutečnilo setkání české a slovenské mládeže ActIv8  na Velehradě. Jeho smyslem a cílem byla společná oslava Světového dne mladých, protože málokdo se mohl vydat přímo na mezinárodní setkání mládeže s papežem Benediktem XVI. do Sydney. A tak se 44 mladých lidí z opavska, těšínska a oderska ve dnech od 14. do 17. července rozhodlo z Opavy na Velehrad doputovat pěšky. V průběhu 1. pěší pouti vznikla myšlenka putování na Velehrad také příští rok. Takto se putování z Opavy na Velehrad stálo pro mladé lidi příležitostí prožit týden na cestách ve společenství s Bohem a bližním.

Velehrad patří k nejvýznačnějším poutním místům v České republice. Je úzce spojen s tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem, sv. Kateřinou Sienskou, sv. Editou Steinovou a sv. Brigitou spolupatrony Evropy, činí z Velehradu místo přesahující významem hranice našeho státu. Chloubou Velehradu je nádherná barokní bazilika s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera.

Na nádvoří před velehradskou bazilikou slavil 22. 4. 1990 mši svatou papež sv. Jan Pavel II., který řekl: …Království Boží, kdysi odkázané apoštolům, bývá v různých okamžicích dějin předáváno stále novým a novým lidem a národům. Zde, na tomto místě, na Velehradě, na Moravě, cítíme zvláštním způsobem dějinný „odkaz“ království – i ty, kteří se stali jeho správci a strážci. Apoštolově Slovanů. Co znamená služba apoštola? Znamená živé dědictví. Oni sami, Cyril a Metoděj ze Soluně, v zemi prastarého Řecka a pak Byzance, zdědili evangelium o království, které Kristus odkázal apoštolům. Řekl jim po zmrtvýchvstání: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20,21) V apoštolech pokračovalo to Kristovo poslání jako dědictví, za které zaplatili životem – živé dědictví. A podobně v těch dvou bratřích z makedonské Soluně, kterým Kristus svěřil poslání být misionáři mezi Slovany… Obracím se ke všem, ale především k mládeži Moravy, Čech i Slovenska, která putuje na toto místo, která zde byla v jubilejním roce 1985 a která sem v hojném počtu připutovala i dnes. Mějte jedno srdce a jednu mysl. Zachovejte jednotu. Vnášejte do dějin Evropy Ducha Kristova, který sjednocuje a osvobozuje. Vydávejte přesvědčivé svědectví o vzkříšení – o tom, že Kristus žije. Učte se vyjadřovat evangelium o království Kristově jazykem a způsobem srozumitelným všem současníkům. Stavte na Kristu, nárožním kameni, společnost a kulturu budoucího věku.

Naše putování je tedy odpovědí na slova svatého otce: Vnášet do dějin našeho národa i celé Evropy skrze dar pěšího putování a veřejného vyznání víry Ducha Kristova, který sjednocuje a osvobozuje každého člověka.